REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM W JASLE

Czyń dobro- mimo wszystko- świeć przykładem

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 

Cechy wolontariusza:

 

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
  ·   motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
  ·   empatia i otwartość,
  ·   kultura osobista.

 

 1. Szkolne Koło Wolontariatuswoją działalność opiera na Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
 2. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaśle, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym, inicjować i wspierać akcje charytatywne.
 4. Struktura
 5. Szkolne  Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 6. Członkami Klubu mogą być uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jaśle, którzy respektują zasady Koła.
 7. Niepełnoletni uczniowie Ośrodka mogą być członkami Koła Wolontariatu po wyrażeniu pisemnej zgody ich rodziców/ opiekunów prawnych.
 8. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel, który wyrazi chęć zaangażowania się

w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. 

 

III. Cele i sposoby działania

 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Wolontariat jest formą aktywizacji osób niepełnosprawnych, integracji ze środowiskiem lokalnym oraz niwelowania postaw roszczeniowych. Kształtuje postawę otwartości i empatii, wspierania innych pomimo własnych ograniczeń, przejawianych niepełnosprawności.
 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania, empatii na rzecz potrzebujących pomocy, życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych. Podejmowany przez uczniów niepełnosprawnych Wolontariat wpływa konstruktywnie na kształtowanie się właściwej samooceny, poczucia własnej wartości, rozwija umiejętności społeczne uczniów.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności, entuzjazmu w pracach na rzecz Ośrodka i środowiska lokalnego, łączenie na poziomie Ośrodka i jego otoczenia uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów Ośrodka do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów.
 7. Promocja idei wolontariatu w Ośrodku i środowisku lokalnym.
 8. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jaśle.
 9. Nagradzanie wolontariuszy
 10. Co najmniej dwa razy na semestr szkolny zostaną zorganizowane spotkania, na  których spotykają się wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz przygotowania planu pracy na semestr szkolny, podsumowania pracy i nagrodzenia za działalność wolontariacką uczniów.
 11. Formy nagradzania:

- wyrażenie uznania słownego i w formie pisemnej- dyplomu,

- pochwała na forum Ośrodka,

- umieszczenie zdjęć i artykułów z akcji charytatywnych na stronie internetowej Ośrodka oraz facebooku.

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, terapeutyczny podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Prawa wolontariusza
 3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 4. Praca Wolontariusza dostosowana jest do jego możliwości psychofizycznych.
 5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami, potrzebami, stanem psychicznym.
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu w myśl zasady dobrowolności.

 

 1. Obowiązki wolontariusza
 2. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach wolontariatu
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu takie jak:

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

- zasada troski o los słabszych

- zasada uczciwości, przyjaźni, życzliwości

- zasada świadomego i godnego reprezentowania Ośrodka

VII. Działalność informacyjna

 1. Materiały informacyjne z przeprowadzonych akcji charytatywnych będą się ukazywały na stronie internetowej Ośrodka oraz na facebooku.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

 


 

Laboratoria przyszłości

JAKOŚĆ POWIETRZA

Licznik odwiedzin

10523429
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
W zeszłym miesiącu
Wszystkie dni
6173
7652
50286
10423730
147651
227502
10523429

Your IP: 3.230.154.90
2024-05-19 16:43

Kalendarz

May 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ALEX